Inspiratie met Talent.


Pagina: 12/13

Volgens Gardner heeft iedereen acht(8) Talenten tot zijn of haar beschikking.

De meeste mensen gebruiken er slechts drie(!).

Die dienen, volgens Maslov, vooral onze primaire levensbehoeften.

En, drie van de acht, is nog minder dan halve kracht.

Stel je toch eens voor, dat je op vol vermogen zou kunnen functioneren.

Struikelen wordt dan lopen, in een zelfsturende richting.

Talenten zijn een belangrijk potentieel en verdienen optimaal te worden ontwikkeld.

Een onuitputtelijke bron van Inspiratie, waarvan je steeds gebruik  kan maken, een heel leven lang.

Volg ook het Pad van de Held voor Talenten met Vermogen in Balans.

“Annunciation” van Botticelli.


Vroeger
, in mijn werk bij Kunsteducatie, was het eigenlijk al zichtbaar: het werd niet echt serieus genomen. Toch werd het werk uitgevoerd en bekostigd door de overheid, een serieuze zaak. Met als motivatie emancipatie: Kunst aan het Volk. Als ergens een project werd uitgevoerd, dan werd dat door de school in dank aanvaard, gedoogd zou je nu kunnen zeggen.

Teken aan de wand was het feit, dat de docent van de betrokken klas zich terug trok om werk na te kijken, ja, het echte werk. Je zat daar niet zo mee, maar toch...

Later, als docent Nederlands, werd het steeds meer zichtbaar. De lessen telden en de cijfers, vooral de cijfers en het systeem. Een systeem, waar nog niet zo lang geleden, aanzienlijk tegen is geprotesteerd.

Tijdens die lessen, ben ik min of meer bij toeval in aanraking gekomen met M.I.Gent.

Een website waar met eenvoudige vragenlijsten kan worden vastgesteld welke talenten zijn ontwikkeld.

De resultaten in de klas waren overduidelijk: een grote meerderheid was actief in de primaire talenten.

Taal en Rekenen behoren weliswaar tot de kerntaken van ons Onderwijs.

Zie ook de wet "Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen", van 1 augustus 2010.

Natuurlijk  zijn er andere vakken, zolals muziek en tekenen: Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Vraag is, wat die kunnen betekenen voor een gezonde balans.

Wij mensen, jij en ik, wij worden geboren als Beelddenker.

Wij dromen in beelden, wij leven in beelden en dan, als we naar school gaan, leren wij lezen en schrijven.

Beelddenken verdwijnt daarmee naar de achtergrond.....

Acht talenten anders, klik op een ikoon om zelf de test te doen:

De symbolen representeren doeknap: bewegen, dans en sport, rekenknap: getalbegrip, taalknap: lezen en schrijven, natuurknap: leren en werken op natuurlijke wijze, muziekknap: luisteren en maken, naar en van muziek, beeldknap: mediagebruik, sociaalknap en zelfknap.

 Er zijn aanwijzingen dat die talenten achtereenvolgens het Wereldbeeld hebben bepaald in de loop van de (cultuur)geschiedenis.

 Bij beweegknap zou dat dan in de prehistorie zijn geweest, een wereldbeeld met jagers en verzamelaars.

 Bij rekenknap is dat dan de opkomst van ruilhandel en pleisterplaatsen in en rond Babylon.

Bij taalknap de schrijfkunst en het ontstaan van stadscultuur. Gedurende dat derde tijdpad nu, zijn de onderdelen verzameld die tot het Systeem hebben geleid. Let daarbij op het ontstaan van het Centraal Perspectief bij veel Renaissance-schilders, zoals hierboven Botticelli. Let op de uitvinding van de Lopende Band door Ford en let op de uitvinding van de Boekdrukkunst, op verschillende plaatsen tegelijk. Alsof dat geen toeval is en zonder aanwijsbare centrale directie.

Over de schrijfkunst, die in Babylon zou zijn ontstaan doen dolle verhalen de ronde.

Op kleitabletten staat beschreven, hoe Annunaki zo’n 250.000 jaar geleden van een

verre planeet, op aarde zijn verschenen om goud te delven. Daarbij waren slaven nodig,

die werden verkregen door zichzelf te kruisen met de oermens uit die tijd. Die slaven waren 

stamouders van de moderne mens, die zo hun nieuwe vaardigheden meekregen. 


Genesis: Modern Sprookje…

Vannacht was aan Suzanne in haar droom een Engel verschenen. Net zo’n tafereel als vaak werd geschilderd aan het begin van de Renaissance, vol met stralend blauw licht, in

dat nieuwe, fotografisch perspectief. De boodschap ging over de geboorte van Jezus, maar die was toch al geboren? De Engel had haar gevraagd goed om zich heen te kijken, naar

wat er toch van die Appel was terecht gekomen. Ze had ook een raar soort tekening gekregen, iets met een doolhof of zo en ze wist niet wat het was.

Toevallig was Suzanna een verstandig meisje en nam ze de Engel serieus. Ze besloot bij het moeilijkste te beginnen en tikte ‘doolhof’ in de googlehoed.

Al ras werd duidelijk dat 
ze kon kiezen tussen ‘Doolhof’ en ‘Labyrint’, die leken op elkaar en ze wist niet wat te doen.

Dan de Appel maar, dacht ze bij zichzelf en googelde opnieuw. Het eerste wat er op het scherm kwam was Apple Computers. Ook Karel Appel, Appelrassen en Sneeuwwitje hielpen

haar niet uit de brand. Wel het Aardse Paradijs, ook wel Tuin der Lusten genoemd, waar Eva haar Adam verleidde Kennis van de Boom te nemen. Met de Renaissance ontstond in

Europa een beweging als reactie op de ‘duistere’ middeleeuwen. Descartes en Newton zijn namen uit die tijd. Hun visie was gebaseerd op materie en zichtbare werkelijkheid.

Tal van uitvindingen volgden, die mede het beeld van onze wereld hebben bepaald. Denk aan onze grote droogmakerijen met de spatrechte ontwateringskanalen: scheepshel

werd Schiphol! Kijk naar Manhattan, eertijds Nieuw-Amsterdam geheten, met de regelrechte genummerde straten.

Op dit punt aangekomen werd Suzanne wakker, ze keek met andere ogen om zich heen en begon op internet te zoeken naar verband.

Plots begreep ze wat de Engel had bedoeld.

 

In ‘The evolution of Consciousness’, beschrijft Dr Maretha Prinsloo 4 modellen op dat thema. Wat aanspreekt is die van  

Myss’s Integration of the Wisdom/Spiritual Traditions

According to Myss (2004), a key existential task for each human being is learning to constructively exercise his/her personal power in the world. This very challenge also is a prerequisite for personal growth, self-actualisation and the development of consciousness. She described “seven seats of personal power”. 

The Energy Themes as Represented by the Chakras.

Energy Themes and Chakras Psychological energy related to: Relevance to psychological well-being
GroundednessRoot chakra The sense of safety in the physical worldThis is the centre of abundance, survival issues and physical vitality Feeling safe and secure in the world, one can apply one’s energy in the physical world
PerformanceSacral Chakra Issues of power and control in the material / external world, including money, sex and the control of other peopleThis is the centre of stability, creativity and sexual energy Trusting the inner self (i.e. being ‘centred’) is a prerequisite for applying the self in the physical and social environment
IdentitySolar plexus Chakra A sense of selfhood and personal powerThis is the centre of reactive emotions  Personal power, fear and self-esteem issues, as well as the experience of unrefined reactive emotions (fear, jealousy, hatred)It involves a sense of self
CompassionHeart Chakra Issues involving love and compassionThis is the centre of love, affection, compassion, devotion and spiritual growth The capacity to project love and acceptance towards others represents a transition from the personal to the more universal realms of the higher chakrasIt involves seeking harmony and equilibrium
Self-ExpressionThroat Chakra Issues of personal expressionThis is the centre of communication and self-expression The sense of the right to express own feelings, ideas, etc. contributes to the development of will-power
WisdomBrow Chakra Insight and wisdomThis is the centre of intuition, telepathy and intellect Via thinking one finds meaning and insight relating to the significance of one’s own life and of life itself
ConnectionCrown Chakra The essence of “being” and the overall meaning of lifeThis is the centre of spiritual and collective connection The capacity to move beyond rational comprehension to access an understanding of ‘being’


Denkt u dat het bewustzijn de basis is van het materiele universum?

‘Onderzoek suggereert dat bewustzijn een veel fundamenteler deel van het universum is dan wij graag willen geloven. De meest briljante kwantumonderzoekers beriepen zich op
mystiek om het raadsel te verklaren. Onze simplistische notie van het bewustzijn is gemaakt door het brein. Mijn reis heeft mij duidelijk laten zien dat ons bewustzijn bevrijd van het fysieke veel rijker is dan als het blijft hangen aan deze kant van de sluier.

Kunt u daar bewust toegang toe krijgen?

‘Er zijn methoden voor, zoals diepe meditatie. Dat vergt veel werk. Ik werk nu met geluidsbanden die diepe meditatie versterken. Maar ik ervaar op geen stukken na de intensiteit en de
kracht van die hyperrealiteit die ik gedurende mijn coma heb ervaren. Het vereist juist dat je dat innerlijke denkstemmetje uitzet. Dat kan niet geforceerd worden. Het is iets wat je eerder
moet toelaten door je denken tot rust te brengen. Maar de hele kracht van het universum schuilt diep in ons bewustzijn.’

Is het onze gehechtheid aan het aardse bestaan dat ons daarvan afhoudt?

Ja, maar het is verrassend hoe makkelijk mensen met een bijnadoodervaring hun aardse identiteit loslaten, zelfs in onze materialistische en egocentrische cultuur. Reincarnatie is nu een essentieel deel van mijn wereldbeeld.’ ‘Mijn ervaring heeft voor mij glashelder bewezen dat ons bewustzijnof onze geest eeuwig is. Het wordt niet geproduceerd ddor de hersenen en sterft niet wanneer het lichaam sterft, maar wordt juist bevrijd.’ ‘Mijn rol als genezer is ook veranderd na mijn ervaring. Ik zie mezelf en mijn patienten nu als eeuwige zielen die fysieke, mentale en enotionele bestaanslagen hebben en ook spirituele lagen en verbindingen met het goddelijk. Het doel is dat we steeds hoger stijgen naar dat goddelijke gebied, hoe je dat ook noemt –God, of het Al, of Brahman, die ontzagwekkende scheppende kern van dit alles. Maar de materialistische wetenschap zal dat nooit kunnen begrijpen.’

U weet nu zeker dat er in het universum meer goed is dan kwaad. Hoe zit dat op aarde?

‘Het kwaad is ook geschapen door een alles liefhebbende en almachtige God. Dat vond ik moeilijk om te begrijpen toen ik terugkwam van mijn ervaring, want er is dus die onvoorwaardelijk liefde die alles beheerst, en toch is er in de lagere regionen ook kwaad. God houdt zo veel van ons dat hij ons vrije wil gunt, om zelf levenskeuzes te maken. De meest efficiente keuze is altijd die van onvoorwaardelijke liefde, compassie en vergeving; daarmee komen we het snelst in die hogere regionen tertecht. Maar we kunnen ook kiezen voor minder directe bpaden, en door pijn, ellende en kwaad gaan. Daarvoor betaal je wel een prijs, want je voelt dan alle pijn die je anderen hebt aangedaan – veel scherper dan je slachtoffers het ooit voelden, omdat je die pijn voelt in een zuiver spiritueel gebied. Maar dat is allemaal onderdeel van de lessen die je leert in de loop van onze opgang naar God, die almachtige en liefhebbende bron.’ ‘Je kunt verward raken in het vergaren van rijkdom die je niet nodig hebt. Dat leidt tot leiden van de ziel. Het is beter om liefde voor anderen te manifesteren en niet egocentrisch te zijn. Alle oude religies gaan eigenlijk daarover, maar ik heb ontdekt dat het ook helemaal spoort met een moderne manier van denken over bewustzijn. Het materialisme waaraan we verslaafd zijn geraakt is onecht. Ons bewustzijn is een en verbonden met de bron van al het bestaan.’

Uit: ‘Na dit leven,’ van Eben Alexander in ‘The Optimist’ nr. 154, bewerkt door LisetteThooft.


Generaal b.d. Peter van Uhm bij het Nationaal Monument, 2013.

U kunt de tekst ook downloaden als pdf-bestand.

Saamhorigheid 

In de Tweede Wereldoorlog vocht mijn vader aan de oevers van de Waal.
In die oorlog, waar mensen mensen doodden, zag mijn vader het duister.
Mensen werden opgepakt. Vervolgd. Omdat ze geen ‘wij’ waren, maar ‘zij’.
Mensen werden vermoord. Uitgeroeid. Louter om wie ze waren.
Mensen kwamen in verzet, bestreden de onmenselijkheid.
Zij moesten hun moed met de dood bekopen. 
Wij gedenken hen allen met het diepste respect.
Al jong kende ik hun geschiedenis.
Door de verhalen van mijn vader.
Door de verhalen van de geallieerden die vochten voor ons, een ander volk, in een ander land.

Het maakte diepe indruk.
Op 16-jarige leeftijd keek ik om mij heen.
De Tweede Wereldoorlog was over.
Maar voor veel overlevenden ging de oorlog door.
Velen voelen nog iedere dag het duister.
Ik besefte: de strijd voor rechtvaardigheid is nooit over.
De strijd voor vrijheid begint elke dag opnieuw.
In jezelf. En in de samenleving.
Ik vroeg mijzelf: ‘‘Peter, miljoenen mensen is ’n keuze ontnomen.
Jij hebt wel een keuze.
 
Wat ga jij doen met je leven?
Wat ga jij doen om de wereld beter te maken?’’

Ik besloot te dienen.
Omdat ik geloof dat in dienen de sleutel ligt.
Wie dient, denkt niet alleen in ‘ik’.
Wie dient, denkt niet alleen in ‘zij’. Wie dient, denkt ook in ‘wij’.
Daar begint de overwinning op het onrecht. Want vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, een betere wereld,
die maak je samen. Ook mijn zoon besloot te dienen. Wat was ik trots.

Hij sneuvelde. Voor een ander volk. In een ander land.
Vijf jaar en zestien dagen geleden.

Het waren duistere dagen.
Wat heb je aan idealen, wat heb je aan die betere wereld morgen, als je er vandaag je zoon aan verliest?
Dat zijn de vragen die ook ik mijzelf stelde.
Twee weken na zijn dood stond ik hier op De Dam. Het was 4 mei 2008. Een moeilijk, confronterend moment.
Maar ook een bewuste keuze.
Dit monument, gewijd aan de nagedachtenis van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers,
maar ook de saamhorigheid hier op De Dam en in het land, het hielp mij. 

4 Mei hielp mij koers te houden in die duistere dagen waarin dienen zo’n pijn deed.
Ik hoop dat 4 mei ons allen helpt koers te houden. Niet alleen vandaag.

Maar ook de driehonderd-vier-en-zestig dagen erna.
Ik hoop dat de nagedachtenis en saamhorigheid van 4 mei ons helpt om in tijden van ‘ik’, het ‘wij’ terug te vinden.

Want niet vanuit het ‘ik’ en het ‘zij’, maar vanuit het ‘wij’, ontstaan de goede dingen.
Dat heeft de geschiedenis ons geleerd.
Dat moeten wij blijven herdenken.
Dat moeten wij blijven afspreken.
Met onszelf. En met elkaar.


Zeven niveaus van Bewustzijn
.

Sinds mensenheugnis, hebben culturen over de hele wereld, verteld van een inwendig

energiesysteem, dat door ons lichaam stroomt. Energie, die onzichtbaar is voor onze ogen,

zo wordt gezegd, reist door ons fysiek lichaam door onzichtbare kanalen.

Zij vertellen ons dat deze kanalen samenkomen in zeven hoofdpunten in ons lichaam, chakra genoemd. Zij staan in een lijn, vanaf de bodem van onze wervelkolom tot aan de bovenkant van ons hoofd.

Zij vormen een soort van ladder, die omhoog

leidt langs verschillende niveaus van bewustzijn: fysiek, intellectueel, emotioneel en geestelijk.

Als kundalini is ontwaakt, dan worden deze kwaliteiten actief. Via de wervelkolom bereiken

zij de hersenen en vormen zo ons bewustzijn.

 

Iedereen kent wel dit beeld van Caduceus, beter bekend onder de naam Aesculaap.

Hier is een aanzet, deze mystieke cultuur, te verbinden met ons Westers gedachtengoed.

Stel je nou eens voor, bij wijze van hypothese, dat deze energiecentra

de basis zijn van onze talenten. Zou je die dan eenvoudig kunnen ont-

wikkelen door chakra te balanceren?

OOO 

En nu het goede nieuws.

21 december 2012 was niet het einde,

Welnee. De wereld stopte op 21 december 2012 helemaal niet met draaien.

De veranderingen die ons te wachten staan zijn vooral mentaal van aard en hebben

te maken met het bewustzijnsniveau van de mensheid. Tenminste; zo wordt gezegd.

Onze cyclus

Zoals je hier kunt lezen kenden de Maya verschillende kalenders.

De kalender die op
21 december 2012 afloopt is de zogeheten ’Lange Telling’.

Hiermee rekenden de Maya
over een cyclus van 5.125 jaar.

We zitten  inmiddels aan het eind van
de vijfde cyclus.

Op 22 december 2012 begint dus gewoon de zesde cyclus.

Atlantis

De aarde heeft dus eerder zo’n omslag meegemaakt. Veel mensen geloven dat de ondergang

van Atlantis 10.250 jaar geleden plaatsvond, toen we van de 3e naar de 4e cyclus gingen.

En 5.125 jaar geleden vond er een wereldwijde vloedgolf plaats.


Vierde dimensionale bewustzijn

Volgens de verdwenen sterrenculturen wordt ons bewustzijn rond 2012 op een hoger niveau

getild door een ’ruimtetijd-breuk,’ ook wel een overgang naar een andere dimensie genoemd.

Op 21 december 2012 zal iedereen op Aarde het vierde dimensionale bewustzijn hebben.

Nu hebben veel mensen nog het derde bewustzijn. Men zal minder materieel worden en de spiritualiteit herontdekken.

Steeds meer mensen komen erachter dat ze hooggevoelig 
zijn en voelen nieuwetijdsenergie.

Aquarius

En de Maya zijn niet de enigen die deze overgang voorspeld hebben.

Al vanaf Nostradamus weten we dat we in 2012 terecht komen in het tijdperk van Aquarius.

Mensen worden echter zoals ze werkelijk zijn van binnenuit; eerlijker, opener en zonderangsten en karma.

Verbinding met de Bron wordt intenser, Licht Liefde
omringd de aarde. (http://www.heteindevandewereld.nl/nietheteinde.html)

OOO

The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Julian Jaynes.

In zijn boek, stelt Jaynes, dat bewustzijn vroeger radicaal anders was dan ons bewustzijn nu.

Hij suggereert dat die mensen vroeger geen besef hadden van een inwendig sturend zelf.

In plaats daarvan accepteerden ze bevelen van wat voor hen een externe macht, scheen die zij blindelings gehoorzaamden, zonder vragen.

Elk persoon had zijn eigen individuele ‘god’, die altijd vertelde wat te doen.

De goden waren naturalistisch en van menselijke gedaante, anders dan bovennatuurlijk en van een andere wereld.

Waar zijn de goden dan gebleven?

Jaynes stelt dat een aantal ongekende natuurrampen i
n het tweede milennium B.C.de twee helften van de hersenen dwong samen te smelten tot een geheel.

(Dit was eerder een culturele, dan een biologische transformatie, 
noteert Jaynes.)

De rampen waren van natuurlijke aard(denk aan het verhaal 
van de zondvloed), bevolkingsgroei, gedwongen verhuizing, oorlog, handel en het ontstaan van schrijfkunst.

De gemeenschappelijke noemer hier, is de introductie 
van complexiteit en verschil.

Jaynes noemt, onder andere, dat handelaars in contact 
met andere culturen, gedwongen werden een soort ‘subjectief bewustzijn’ te ontwikkelen,

om het hoofd te bieden aan goden van onbekende mensen

Die ongekende rampen dwongen het individu in afzondering, waarbij een soort Ik-heid ontstond,

om de leegte te vullen die was ontstaandoor de ontoereikendheid van 
van de god.

Deze hypothese gaat uit van een relatief homogene en stress-vrij bestaan, 
voorafgaand aan aan de ontwikkeling van bewustzijn.

Jaynes stelt vast, dat er werkelijk 
een Paradijs bestond, waaruit de mensheid is Gevallen.

Om het verdwijnen van de goden te verklaren, citeert Jaynes een aantal illustraties en wigvormige tabletten uit de Sumerische Tijd.

Hij toont een in steen gebijteld beeld 
van de Koning van Assyrie die in smeekbede voor een lege troon knielt , waaruit zijn god opmerkelijk is verdwenen.

De begeleidende tekst luidt: iemand zonder god, 
terwijl hij op straat loopt/Hoofdpijn omhult hem als een kledingsstuk.

Jaynes interpreteert dit als bewijs voor een nieuwe subjectiviteit in Mesopotamie.

De ‘bicameral mind’ is vervallen in de moderne ‘unicameral mind’ van het zelfbewuste ‘Ego’.
Bron: (
http://deoxy.org/alephnull/jaynes.htm)

OOO 

Why is the brain divided? The difference between right and left hemispheres has been puzzled

over for centuries. In a book of unprecedented scope, Iain McGilchrist draws on a vast body of

recent brain research, illustrated with case histories, to reveal that the difference is profound—

not just this or that function, but two whole, coherent, but incompatible ways of experiencing the

world. The left hemisphere is detail oriented, prefers mechanisms to living things, and is inclined

to self-interest, where the right hemisphere has greater breadth, flexibility, and generosity.

This division helps explain the origins of music and language, and casts new light on

the history of philosophy, as well as on some mental illnesses. In the second part of the book, 

McGilchrist takes the reader on a journey through the history of Western culture, illustrating

the tension between these two worlds as revealed in the thought and belief of thinkers and artists,

from Aeschylus to Magritte. He argues that, despite its inferior grasp of reality, the left hemisphere

is increasingly taking precedence in the modern world, with potentially disastrous consequences.

This is truly a tour de force that should excite interest in a wide readership.

Iain Mc Gilchrist:The Master and his Emissary.

( http://www.iainmcgilchrist.com/brief_description.asp)

OOO 

When we shut off our internal mind-talk and concentrate our attention through prayer, meditation or contemplation,

we tune ourselves into this subtle, spiritual, quantum-level 
energy matrix.

When this energy is allowed to transfer to our DNA (without interruption 
from negative attitudes), it affects the molecular and cellular levels that drive all ourphysical metabolic processes.

This is why we have the ability to heal ourselves through 
prayer, meditation or conscious intention.

 We are all connected to each other and to the energy source that makes up the universe.

We are totally 
inter-dependent.

Our body, our brain, our consciousness are inextricably joined with other matter in the universe.

Every atom and molecule within us depends on the rest of the universe. Our brain and other parts of our neural

physiology are interconnected by this unseen communication network which coordinates and regulates behavior

of certain parts of the body.[2] The body, therefore, can be seen as a dense medium holding the real essence

of who we are - Divine energy. We are interconnected outward expressions of this Divine energy. This

interconnection is all-pervasive and instantaneous. The manifestation of this energy comes from the ’empty’

vacuum, known as the quantum vacuum, which is actually ’packed full’ of God’s creative energy in a stable

state. This all-pervading energy is sometimes referred to as a universal scalar wave, which is a form of

electrostatic energy that has the potential to create but is currently without physical manifestation.

Potential is only manifested when we provide the frequency information through our thoughts and intentions

of what it is we want to create. This is the concept of ’mind over matter.’ Our potential is unlimited and

therefore what we are capable of creating is also unlimited.

The body is also constantly generating these universal scalar waves. Scalar waves are produced when

two electromagnetic waves of the same frequency are exactly out of phase (opposite to each other) and the

amplitudes subtract and cancel or destroy each other. The result is not exactly an annihilation of

magnetic fields but a transformation of energy back into a scalar wave. This scalar field has reverted back

to a vacuum state of potentiality. Scalar waves can be created by wrapping electrical wires around a figure

eight in the shape of a möbius coil. When an electric current flows through the wires in opposite directions,

the opposing electromagnetic fields from the two wires cancel each other and create a scalar wave.

The DNA antenna in our cells’ energy production centers (mitochondria) assumes

the shape of what is called a super-coil.[3] Supercoil DNA look like a series of möbius coils.

These möbius supercoil DNA are hypothetically able to generate scalar waves. Most cells

in the body contain thousands of these möbius supercoils, which are generating

scalar waves throughout the cell and throughout the body.

 Excerpts from the book:

"The Heart of Health; the Principles of Physical Health and Vitality,"

 by Stephen Linsteadt, NHD, CNC 

Preview in PDF.

Bron: http://www.naturalhealinghouse.com/articles_scalar-waves.php

OOO 

 Labyrint, Pad van de Held.

 Pad voor Focus en Inspiratie.

 Altijd al heb ik het gevoel gehad, niet van deze wereld te zijn, niet echt.

Allerlei signalen bevestigden dat gevoel.

Van welke wereld dan wel, is de eerste vraag. Je hoeft alleen maar naar het nieuws te kijken en te zien dat ego heerst.

Dat is vooral het gevolg van het feit, dat bij de meeste mensen de linkerhersenhelft domineert.

Al geruime tijd ben ik op zoek naar concrete werkvormen die de twee helften harmoniseren. De weg liep via (heilige) geometrie.

Geometrie is een energie die heelheid (heilig) teweegbrengt.

In een labyrint doe je dat door te lopen. De gang gaat linksom

en dan weer rechtsom en eigenlijk zou je zijwaarts kunnen lopen,

dan richt je je nu eens naar het centrum en dan weer naar buiten, net zo las bij een lemniscaat.

Een labyrint laat kennis maken met verborgen kanten ons zelf, zoals niet ontwikkelde talenten

Dat zijn wij niet meer zo gewend en daardoor kan het even duren voor het werkt.

Het is goed een logboek bij te houden van je ervaringen, niet alleen het lopen. 

Over labyrinten is veel te ontdekken en h
et doel is daarbij de weg en de weg is ook het doel.

 Lopen van een Labyrint.

Een labyrint is een kruisingsvrij, slingerend pad dat je langs een aantal

wendingen naar het centrum leidt en weer terug naar buiten.

Het labyrint past in de recente belangstelling voor bezinning en bezieling.

Het lopen van een labyrint is behulpzaam bij het zoeken naar je Talenten: datgene waar je echt voor gaat in het leven.

Het kan op verrassende wijze leiden tot het aangaan van nieuwe verbindingen.

Het labyrint lopen is een oefening in Verlossing.

Nu eens lijkt ons leven
een recht en gemakkelijk pad, dan weer voelen de bochten verwarrend of zelfs opwindend.

 Lopen in een labyrint herinnert ons eraan dat wij op reis zijn: het Pad van de Held.

Met de vele bochten 
leert het labyrint ons vertrouwen te hebben.

We kunnen erop vertrouwen dat het pad 
ons naar het midden brengt en weer naar buiten.

Een labyrint lopen is een concrete activiteit, 
waar we niet bij na hoeven te denken.

 Zo ontstaat ruimte voor intuitie en inspiratie.

 Het labyrint lopen helpt bij het openstellen voor emotie, intuitie en inspiratie, met vragen die dieper begrip zoeken.

Het lopen van het labyrint met vele haarspeldbochten verbetert je balans.

Het labyrint binnenstappen heeft consequenties.

Vanaf het moment dat je dit doet, 
ben je aan jezelf overgeleverd. De tocht die vóór je ligt, moet je in je eentje afmaken.

Het labyrint komt symbolisch overeen met ons eigen leven.

Vanaf het moment dat 
we geboren worden, kunnen we niet meer terug; we kunnen slechts met de levensstroom meegaan.

Wie de Ruimte binnen gaat laat het tijdelijke los. 

Wat die overgave nog het meeste in de weg staat, is onze egocentrische instelling.

  

Zodra we beginnen stil te staan bij vragen die voor ons belangrijk zijn scheppen we een nieuwe ruimte.

Zo komen we dichter bij onszelf en onze waarheid.  

Er zijn drie belangrijke momenten wanneer je je reis gaat beginnen:

1. De overgave - geef jezelf over, laat je ego los en maak je geest leeg; leer je over te geven aan je hart.

2. Het ontvangen - wanneer je het centrum bereikt zal je hart geopend zijn; doe een meditati of een gebed.

3. De terugkeer - verbindt je met je verbeelding, kom terug en ervaar de vernieuwing en het sterke en machtige gevoel dat over je heen komt.

Het midden van het labyrint komt overeen met het midden in ons, onze innerlijke kern.

Het is 
de plek van verbondenheid, eenheid; hier kunnen we volledig bij ons zelf komen en ervarendat we op een keerpunt staan.

Het labyrint is als een rode draad in mijn leven gekomen en 
hierdoor zal mijn leven nooit meer hetzelfde zijn, als ik dat al zou willen!

Het zeven paden circuit van het labyrint op Kreta correspondeert met o.a.

de 7 planeten de 7 chakra’s , de 7 kleuren, de 7 noten in een octaaf en de

7 dagen van de week.

 

OOO 

Discussion Guide for Educators (Free 2-page PDF)

Lawyers. Accountants. Computer programmers. That’s what our parents encouraged us to become when we grew up.

But Mom and Dad were wrong. The future belongs to a very different kind of person with a very different kind of mind.

The era of “left brain” dominance, and the Information Age that it engendered, are giving way to a new world

in which “right brain” qualities-inventiveness, empathy, meaning-predominate.

That’s the argument at the center of this provocative and original book, which uses the two sides of our brains

as a metaphor for understanding the contours of our times.

OOOO 

Bijna iedereen weet wat breuken zijn: 

Een gebroken getal, hier in vier stukken opgedeeld.  Noem ze ¼, 1: 4, een kwart. Dat kan op verschillende manieren worden benaderd. Gewoon, als een kwart stuk op zich, dat kwart is dan een kwart(concreet).

En hier is nu iets bijzonders aan de hand:  

Vanuit een andere visie, wordt dat stuk opeens een relatie, een ratio of een verhouding tot een geheel(abstract). Dat maakt ook andere berekeningen mogelijk, zoals bijvoorbeeld verdelingen in tijd en ruimte.


Een mooi voorbeeld is
Phi, ook bekend als 1,618 of Golden Ratio. En onze eerste gedachte gaat uit naar kunstenaars uit de Renaissance, zoals b.v. Da Vinci, maar ook bij de Grieken en zelfs in Egypte was deze ratio bekend. Zelfs in onze tijd wordt met Phi gewerkt, al is dat niet algemeen bekend.
 

Applications of the Golden Ratio

GoldenNumber.Net explores the pervasive appearance of Phi, 1.618, the Golden Ratio, in mathematicsgeometrylife and the universe and shows you how to apply it, and its applications

are limitless:

Art

Architecture

 • Design of any kind – Graphicslogosproducts, fashion, web sites and more

Photo compositionphoto cropping matting and framing

Personal beauty and facial or dental cosmetic procedures to enhance beauty

Stock market and FOREX analysis

Get started with an overview of the Golden Ratio

Select an area of interest from the categories to the right or begin with Phi for NeoPhites or

the Golden Ratio Overview article.

Our goal is to present a broad sampling of phi-related topics in a visually engaging and

easy-to-understand format, to provide an online community in which new findings about

Phi can be shared and discussed and to offer tools and services to aid in your understanding

and application of phi and the golden ratio in your work, passions or hobbies.

Gebruik PhiMatrix voor allerhande toepassingen: 

Design and analysis software
inspired by Phi, the Golden Ratio
Overlays any image on your screen.
Quickly identifies phi proportions.
Analyze and design in seconds.
Dozens of applications.
Easy to use.


 
Marja de Vries heeft een fantastisch boek geschreven over ongeveer het thema:

De Hele Mens en de Hele Wereld. Klik op de tekst voor de website. 

 

 

 


Klik op de afbeelding om naar de mindmap te gaan.

The Intention Experiment.

Learn how to participate in the experiments

The Intention Experiment is a series of scientifically controlled, web-based experiments testing the power of intention to change the physical world. Thousands of volunteers from 30 countries around the world have participated in Intention Experiments thus far.


These experiments are being run at McTaggart’s seminars and conferences and on the web, and have produced extraordinary results.
Lynne McTaggart, architect of the experiments, is working with leading physicists and psychologists from the University of Arizona, Princeton University, the International Institute of Biophysics, Cambridge University and the Institute of Noetic Sciences.

http://theintentionexperiment.com/the-experiments.

The pilot experiment

In the pilot experiment, McTaggart asked a group of 16 meditators based in London to direct their thoughts to four remote targets in Dr. Popp’s laboratory in Germany: two types of algae, a plant and a human volunteer.

The meditators were asked to attempt to lower certain measurable biodynamic processes. Popp and his team discovered significant changes in all four targets while the intentions were being sent, compared to times the meditators were ‘resting’.

OOO
 

Als kind van een jaar of zes voor het eerst op Kunst gestoten: bij buurman Jansen in de woonkamer, tot aan de nok gevuld met olieverfschilderingen.

Als Tovenaar met de toverfluit voor publiek in Concordia, wordt water wijn in een glas met kleurstof en verslikt hij zich in een appel, die als kaars had moeten branden.

Als student bij Eurithmie aan de Vrije School, om tovenaar te worden.

Als deelnemer aan de Vrije Academie, waar van Niets Iets wordt gemaakt.

Als bezoeker van Malewitch met zijn Gegenstandlose Welt, vooruit op Internet.

Als bewonderaar van Beuys, die iedereen tot kunstenaar verklaart.

Materiele Wereld of Holografisch Universum? Onzichtbare oerkracht, hoe ziet dat er uit.

Kijk uit het raam en Zie. Al is geweld dat de klok slaat.

En er is meer, zie de Golf in alle vormen van de Natuur, van Schelp tot Melkweg. Van Kool tot Wasbak.

Van Phi tot Fibonachi, van Solfeggio tot Mozart met de Gulden Ratio. In bergen en in dalen, ja overal is Goud.

Twee gestrengelde slangen langs de Wervelkolom: Kundalini en Caduceus in Merkaba.

Met de Graal aan het verschiet en de Hoorn des Overvloeds, gevoed met Chi uit Chakra’s.

En evenzovele Talenten.

Talenten die grotendeels bewustzijn bepalen. De eersten zijn meestal ontwikkeld en tonen de reeele wereld,

Zoals die ook door Ego wordt gezien. Wie voor deze werkelijkheid kiest zal node de poort zoeken naar de andere kant.

Primaire talenten als Doen, Rekenen, Taal en Natuur zijn Aardse wervelingen. Hemels zijn Muziek,

Beeld en Zelf, tenminste in onze Cultuur. Zogenaamde Primitieve Volken kennen geen Kunst en doen zo goed als mogelijk. Muziek en Beeld zijn verweven met het dagelijks bestaan.

Er is maar een soort Magie en dat is Doen. De Roes van Doen betstaat bij volle overgave aan een taak met Scheppend Werk.

Werk dat was voorbehouden aan de Meester. Hoogheid is van dezelfde Orde en ook herkenbaar als ’high’.

Op allerlei manieren wordt die uitzinnigheid kunstmatig gezocht.

Leer mij volgen zonder vragen is de opdracht. Labyrint is een inspirerende schommelweg naar binnen en weer naar buiten: in spin de bocht gaat in, uit spuit de bocht gaat uit.

Een ritueel van overgang dat sinds 
jaar en dag door de eeuwen heen twee werelden verbindt: verlossing, verlichting, overgave en wedergeboorte in een nieuwe wereld van heelheid.

Ego is een beperkt bewustzijn dat zetelt in de linkerhersenhelft. Loslaten van Ego is de kern van de zaak en de beste weg is de weg van Kunst.

Vliegen is vrijheid, van rups tot vlinder.

Je bent nooit te oud voor 
een gelukkige jeugd.

Geluk en Plezier Gewenst.

Willem Koos Broer.

 


Vrije tekst

Geen tekst beschikbaar